FAQs Creole - Adolphe Law Group Skip to content

FAQs Creole

Home    /    Our Firm

  Get a Free Case Assessment Today


  • Rele ambilans si gen moun fraktire
  • Deplase machine ou pou pa bloke trafik pou evite lòt aksidan 
  • Rele la police, epi la police ap fè yon rapò ofesyèl
  • pran enfòmasyojn nan men lòt pati-a, ak temwen yo epi kolekte tout lòt evidans
  • Non chofè yo ak pasagè yo
  • Kontak enfòmasyon (adrès, numero telefòn, etc.)
  • Enfòmasyon sou asèrans la
  • Numero plak machin avek asèrans
  • Chak modèl machin ki fè yo, ane yo, avek koulè yo
  • Numero plak, lisans
  • Pran foto tout, machin ki domagè
  • Pran foto tout blese fisik yon
  • Pran nenpot prèv ki montre kondisyon wout ak tan
  • Wi, spesyalman pi gen domag, blesè et si moun mouri
  • Rapò police la, se yon dokimantasyon enpòtan
  • Non! pa jan-m pran okin responsabilite pou yon aksidan machine
  • Fòt ap detèmine sou noun yon envestigasyon.
  • Wi, pou li ta pi bon pou sante ou toujou chèche atansyon medikal ki pli vit ke posib apwe yon ka aksidan machin.
  • Si ou gen yon domage ki soti de aksidan machine la
  • Si ou pa 100% koupab nan aksidan
  • Si ou gen responsabilite asperans, ou byen
  • Ou pa gen asperans, e byen gen problèm nan ka sa-a
  • Rele avoka-ou li pra-l di-ou kisa pou fè
  • Generalman avoka ki okipe dosye aksidan an ap pran tout mezi kont konpay, aspirans la
  • Li importan pou notè exacteman dat tout jou ak jou ak kantite. Lajan ou pèdi pandan ou pa ale travay
  • Non! sèl moun ki dwè gen aksè ak papye medikal ou se doktè-ou e avoka-ou
  • Le konpayi asirans gen prèv sou dosyè medikal ou, avoka-ou la ap fè pwosedi yo
  • Wi, sonje byen ! asirans machin ou-an PIP (Proteksyon Pèsonèl aksidan) La, po peye 80% bil ou-yo medikal jis ka $10,000.00 dola e asirans sante ou-an ap peye 20% res bil medical ou-yo.
  • Wi, si ou kapab kondi, se pandan, ou dwè bay yon mekanisyen inspektè machin-ou, avan ou kondi
  • Generalman, yon konpay, asirans ap vini inspekte pou revizè domaj machin ou e dirije-ou yon mekanisyen ap estimè pri e reparasyon machin ou.

  Get started today!

  To speak with our team call 561-660-7776

  OR